Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov, e-bookov (elektronických kníh) cez internetovú stránku: romanbobak.com

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.romanbobak.com je Prvá Estetická Medicína s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1064/20, 92901 Dunajská Streda, IČO: 47553219 DIČ: 2023960510.  Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Roman Bobák, tel.: 00421 948 00 45 68, e-mail: ahoj@romanbobak.com.
 2. Predávajúcim je Prvá Estetická Medicína s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1064/20, 92901 Dunajská Streda, IČO 47553219 DIČ: 2023960510, spoločnosť nie je platca DPH.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.romanbobak.com je Prvá Estetická Medicína s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1064/20, 92901 Dunajská Streda, IČO 47553219 DIČ: 2023960510.
 4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.romanbobak.com vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba – SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke romanbobak.com, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 7. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 8. Zmluva uzatvorená dištančným spôsobom. Je to taká kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzavretá bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu prostredníctvom webovej stránky romanbobak.com a to e-mailovú, telefonickú komunikáciu a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta kúpnej zmluvy slúžia len pre účely identifikácie vo firme Prvá Estetická Medicína s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.
 10. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 11. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky romanbobak.com sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Autor nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.
 7. Kúpna zmluva je vytvorená v slovenskom jazyku. Zmluva se uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju objednávka kupujúceho, jej priatie zo strany predávajúceho a tieto VOP. Zmluvu archivuje predávajúci v elektronickej podobe, nie je prístupná.

Článok III.

Cena a náklady na dopravu

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.
 3. Kalkulovaná cena uvedená v objednávkovom formulári (tj. predtým než klikne kupujúci na tlačítko „Dokončiť nákup s povinnosťou platby“) je konečnou cenou.
 4. Náklady na dopravu – vzhľadom k charakteru elektronických informačných produktov a služieb, ebookov, nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s ich dodaním.
 5. Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok IV.

Platobné podmienky

 Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.romanbobak.com je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. a) platba online prostredníctvom platobnej brány ….. (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti …….., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného, šifrovaného a dôveryhodného kanála spoločnosti …….
 2. b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom),
 3. c) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu ahoj@romanbobak.com si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese ahoj@romanbobak.com, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy a Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje elektronické produkty a služby Prvá Estetická Medicína s.r.o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu ahoj@romanbobak.com spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 5. Ak je predávajúcemu spoločne s ebookom poskytnutý dar, bonus, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že pokiaľ príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho bez udania dôvodu, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu dar najneskôr 14 dní od odstúpenia od zmluvy a vrátiť mu ho (ich). Dary a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú zaseialné až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na ahoj@romanbobak.com, telefonicky na telefónnom čísle 00421 948 004 568, alebo poštou na adrese Veľkoblahovská cesta 1064/20, 929 01 Dunajská Streda.
 2. Alternatívne riešenie sporov:
 3. a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ahoj@romanbobak.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 4. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

Článok X.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.romanbobak.com môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.10.2020.

V Dunajskej Strede, 22.10.2020

Prvá Estetická Medicína s.r.o., v zastúpení Mgr. Roman Bobák