Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Nasledujúce pravidlá o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov správcom tohto webového rozhrania.

Kto je správca?

Správcom tohto webového rozhrania je Prvá Estetická Medicína s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1064/20, 92901 Dunajská Streda, IČO 47553219, ktorá prevádzkuje webovú stránku romanbobak.com. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania dát obrátiť, môžete ma kontaktovať na: ahoj@romanbobak.com alebo na skype: roman_bobak

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

 • budem spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy– váš osobný údaj – email potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu ebooku, online kurzu.
 • vedenie účtovníctva – ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov – vaše osobné údaje- email a meno, pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.
 • pokročilý marketing – iba na základe Vašeho súhlasu vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
 • fotografické údaje – napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vaším osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

 • prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
 • prevádzkovateľ aplikace pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu
 • Facebook, Google,
 • poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovateľ  IT služieb a hostingu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právnych služieb
 • poskytovateľ tlačových a poštových služieb

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte ma na: ahoj@romanbobak.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – ale s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje od seba/ so svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňove doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rád, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newsletterov a oznámení.

Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Zásady o ochrane osobných údajov vošli do platnosti 25.5.2018.